Sunday 01-15-22  Communion Sunday

1. Quân Quần Bên Chúa - A Quiet Understanding #356

---------------------------------

----------------

-----------------------

--------------------------

====================================

 

2. With All I Am

For Music sheet click link below-->

With All I Am - Trọn Cả Tâm Hồn

    With All I am _ Chords

 

=================

3. Giòng Huyết Chúa - It's Your Blood

 For Music sheet click --->It's Your Blood That Cleanses Me

    It's YB_Chords

Giòng Huyết Chúa đã tẩy thanh con

Là giòng huyết đã cứu chuộc con

Giòng Huyết Thánh đã thay nhân thế

Chịu hình để trần gian được rỗi.

Tẩy thanh con... trắng trong  hơn cả tuyết

Trắng trong ngần
 
Ôi Giêsu ... Con Chúa Trời

Thay tội con