Sunday 10-17-21 

1. Sông Tình Yêu -At The Cross Hym# 109

English: Only Verse 1

1.A-las! and did my Sav-iour bleed?
And did my Sov-ereign die?
Would He de-vote that sa-cred head
For such a worm as I?
Chorus
At the cross, at the cross where I first saw the light,
And the bur-den of my heart rolled a-way,
It was there by faith I re-ceived my sight,
And now I am hap-py all the day! 

===================

 Vietnamese: verses 1 & 3

 1. Vì sao Jêsus lai láng huyết tuôn?

Sao Chúa tôi cam chịu hình.

Vì sao Christ chịu treo thân thế kia?

Vì tôi nhớp nhơ tội tình.

ĐK : Từ nơi Gô-gô-tha kia, chỗ lưu ra sông tình yêu,

Nghìn muôn lo âu đi xa khỏi tâm tôi.

Nơi tôi đã tiếp nhận ánh thánh quang huy hoàng,

Bởi tin nơi danh Ngài thỏa vui muôn đời.

3. Dù cho thân này chịu bao đớn đau,

Không báo xong ân tình ngài;

Đời sống, tâm hồn luôn thân xác đây,

Thành tâm hiến dâng cho Ngài.

ĐK : Từ nơi Gô-gô-tha kia, chỗ lưu ra sông tình yêu,

Nghìn muôn lo âu đi xa khỏi tâm tôi.

Nơi tôi đã tiếp nhận ánh thánh quang huy hoàng,

Bởi tin nơi danh Ngài thỏa vui muôn đời.

============

2. Tình Yêu Muôn Thu - The Steadfast Love of The Lord #473

Vietnamese version

English version

Tình Yêu Muôn Thu

Tình yêu bao la từ Thiên Chúa chẳng phai tàn,
Lòng từ bi Chúa chẳng bao giờ phôi pha,
Ơn thương xót thắm tươi mỗi ngày, thắm tươi luôn từng ngày;
Phước thay, lớn thay lòng thành tín Chúa,
Lớn thay hồng ân từ Cha.
---------------------------------------------
The Steadfast Love of the Lord

The stead-fast love of the Lord nev-er ceas-es,
His mer-cies nev-er come to an end.
They are new ev-'ry morn-ing, new ev-'ry morn-ing,
Great is Thy faith-ful-ness, O Lord,
Great is Thy faith-ful-ness.

 

=======