HOAN NGHÊNH quí Con Cái Chúa đến với buổi học Kinh Thánh Online qua Zoom 

Xin xem chi tiết cách tham gia qua ZOOM ở phần dưới

===============

Thứ Sáu 6-24-22  8pm

Ephêsô 2:11-14

HD:  Lý Triệu Anh

Câu 11:

- Ê-phê-sô chủ yếu là một Hội Thánh Dân Ngoại (không phải Do-thái). Thư Ê-phê-sô 2:11-22 là phân đoạn dành cho các tín hữu ngoại bang, gồm cả chúng ta hôm nay. Những chữ: người ngoại, người không chịu cắt bì chỉ về những người không phải là Do-thái, đối chiếu với Y-sơ-ra-ên và người chịu cắt bì. Phao-lô cho thấy, khi tin Chúa, sự phân cách giữa người Y-sơ-ra-ên và Dân Ngoại không còn, mà chỉ có một người mới (c. 15b)

- Lễ cắt bì là "dấu hiệu" của giao ước Chúa lập với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 17:14). Còn người tin kính Đấng Christ dầu không chịu cắt bì cũng không hại gì (Ga-la-ti 6:15); vì chính trong lòng người đó đã chịu cắt bì thật của Đấng Christ, không phải bởi tay người, cũng không chỉ nguyên ở dương bì, song là cất bỏ tội lỗi xác thịt (cả tánh cũ với tội lỗi).

Người tin Chúa có cần làm phép cắt bì giống người Do Thái hay không?

Câu 12:

- Không có Đấng Christ nghĩa là “ngoài Đấng Christ” ngược lại với tình trạng “trong Đấng Christ” hay “với Đấng Christ” của người tin Chúa.

- Ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên: Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Đức Chúa Trời, công dân Y-sơ-ra-ên nói đến đặc quyền làm con dân Chúa. Người ngoài Chúa bị tách biệt khỏi quyền đó.

- Chẳng dự vào giao ước của lời hứa: Giao ước của lời hứa là lời hứa ban cho Áp-ra-ham và hậu tự (Sáng 12:1-3). Người không tin Chúa không có phần (“xa lạ,” BHĐ) đối với giao ước nầy.

- Ở thế gian không có sự trông cậy: Không hy vọng.

- Không có Đức Chúa Trời hàm ý không thờ phượng Đức Chúa Trời là Chân Thần.

Xin chúng ta đối chiếu lại với đời sống trước khi Tin Chúa của chúng ta, chúng ta có giống như vậy không?

Câu 13:

-  Chữ “Nhưng” diễn tả sự ngược lại với không có Đấng Christ (c. 12a), người tin Chúa là người ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ (c. 13a).

- Cách xa nói đến tình trạng cách biệt đối với Chúa (c. 12b).

 - Gần nói đến tương giao mật thiết. Tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người được nối kết trở lại nhờ huyết Đấng Christ.

- Huyết Đấng Christ nói đến cái chết thay thế để chuộc tội cho chúng ta như huyết của sinh tế chuộc tội trong Cựu Ước. Tình trạng ngoại quyền công dân, không dự vào giao ước, không hy vọng, không Đức Chúa Trời (c. 12) được xóa bỏ nhờ cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Hê-bơ-rơ 9:22.

Câu 14:

- Sự hòa hiệp là sự bình an: “Ngài là sự bình an của chúng ta” (BHĐ). Bình an mang ý nghĩa giải hòa vì Phao-lô viết tiếp: Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách.

- Cả hai là người Y-sơ-ra-ên và Dân Ngoại.

- Bức tường ngăn cách nói đến cách biệt rõ ràng giữa Do-thái và Dân Ngoại. Đây là những “bức tường” thật, đó là những rào cản bằng đá bên ngoài đền thờ Giê-ru-sa-lem với hàng chữ cảnh cáo Dân Ngoại: “Vượt qua rào cản sẽ bị tử hình!”

- Phá đổ bức tường ngăn cách mang ý nghĩa: từ nay trở đi, sau cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, sẽ không còn phân biệt giữa Do-thái và Dân Ngoại vì Ngài đã hiệp cả hai lại làm một (c. 14b).

Câu 15:

- Bức tường ngăn cách cũng được gọi là sự thù nghịch đã phân rẽ ra (c. 15a) nghĩa là “bức tường ngăn cách vốn gây thù địch” (BHĐ).

- Cả hai chỉ về Do-thái và Dân Ngoại.

- Chữ người mới mang ý nghĩa “một nhân loại mới” (BHĐ), nghĩa là một dòng giống mới, không phải Do-thái cũng không phải Ngoại Bang nhưng là một “chủng tộc” hoàn toàn mới. Chữ lập nên mang ý nghĩa sáng tạo, tạo dựng một điều mới hoàn toàn: “Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài” (BHĐ).

Chúng ta có cần giữ những luật pháp thời Cựu Ước hay không? Ví dụ về thức ăn không tinh sạch. Thú chết ngột ( hột vịt lộn), Thú móng rẽ ( thịt heo), ăn huyết (huyết heo, dồi huyết).

Tham khảo:

Sáng Thế Ký 9:3-5 ( ăn huyết)

Lê-vi-ký 17:10-12 (ăn huyết)

Công Vụ 15:28,29

I Ti-mô-thê 4:1-5.

 

 ======================= 

Chúng ta có 2 cách tham gia vô Zoom:

1/ Ấn vô link này, chúng ta sẽ vô luôn

https://us02web.zoom.us/j/2128078281

2/ Nếu không cài zoom vô máy được thì gọi điên thoại số:

 (929)-205-6099

Sau khi nghe nói thì bấm số 2128078281#

Rồi nghe họ nói , rồi bấm dấu # thêm lần nữa.

Gặp vấn đề, xin liên lạc anh Triệu Anh: 

đt:  (206) 474-7452

-----------------------

↓↓↓

Dưới đây là BÀI HỌC

TRONG NHỮNG TUẦN QUA

Thứ Sáu 6-17-22  8pm

Ephêsô 2:6-9

HD:  Lý Triệu Anh

Câu 6:

“đồng sống lại, đồng cất lên, đồng ngồi.” Ba điều nầy tương đương với ba sự kiện lịch sử trong chương trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu: phục sinh, thăng thiên và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Tín Điều Các Sứ Đồ). Và cũng ứng Nghiệm tương tự với 3 sự kiện sẽ sảy ra trong tương lai đối với mỗi Cơ Đốc Nhân:” Những kẻ ngủ trong Đấng Christ sống lại”, “ Hội Thánh được cất lên” ( I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17), “ Đồng ngồi với Chúa”.

Các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ hàm ý đó là nơi Chúa ngự trị.

Quý vị nghĩ sao nếu Chúa Giê-xu không phục sinh?

Câu 7:

giàu có vô hạn để mô tả ân sủng của Đức Chúa Trời. Điều nầy cho thấy việc Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta là ơn vô cùng lớn lao, không đủ lời để mô tả.

“Tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài” nghĩa là khi nhìn vào những người được Chúa cứu, người ta thấy được ân sủng lớn lao của Ngài. Ân điển Chúa được nhìn thấy nơi những người được Chúa cứu chuộc.

Người tin Chúa mình có tỏ ra ân điển của Chúa chưa?

Câu 8:

Ân điển là “ơn ban cho người không xứng đáng” hàm ý sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời, không có đóng góp gì của con người trong đó!

Đức tin nói đến đáp ứng của con người trước ân sủng của Chúa. Tuy nhiên, câu nầy hàm ý rằng ngay cả đức tin của chúng ta cũng đến từ Đức Chúa Trời (sự ban cho của Đức Chúa Trời). Đức Thánh Linh làm việc trong chúng ta để chúng ta có thể tin nhận.

Sự ban cho nghĩa là quà tặng: “tặng phẩm của Đức Chúa Trời” (BHĐ). “Quà tặng” nhấn mạnh ý hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời, không có đóng góp của con người.

Câu 9:

Việc làm nói đến cố gắng hay công đức của con người. Việc làm cũng nói đến việc vâng giữ luật pháp Môi-se (“việc làm của luật pháp”). Việc làm là điều hoàn toàn ngược lại với ân sủng. Sự cứu rỗi của con người chỉ có thể đến từ một nguồn: ân sủng của Đức Chúa Trời, hoàn toàn không có đóng góp của con người. Khoe mình hay tự hào là điều không thể có trong sự cứu rỗi vì con người không có phần gì trong đó cả!

Cơ Đốc Giáo khác biệt gì với các tôn giáo khác?

 

====================

Thứ Sáu 6-3-22  8pm

Ephêsô 2:1-4

HD:  Tăng Bá Huy Vũ

Câu 1: tại sao sứ đồ Phaolô lại nói rằng anh em đã chết khi lầm lỗi và tội ác mình? 

*** “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” Roma 6:23

Câu 2: 

1a: Học đòi theo đời này là như thế nào? 

*** I Giăng 2:15-16 chép rằng: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra."

*** Mọi tội lỗi có thể tưởng tượng được tóm tắt trong 3 điều trên; sự đố kỵ, ngoại tình, kiêu ngạo, nói dối, ích kỷ và những tội lỗi xuất phát từ 3 điều đó.

1b: “Vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch” câu này ám chỉ hoặc đang nói đến ai? 

*** Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 

Câu 3: 

“tư dục, ham mê, ý tưởng của xác thịt” là như thế nào? 

***Galati 5: 19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

Câu 4,5:

Chúng ta có kinh nghiệm gì khi nói về lòng thương xót của Chúa trong đời sống chúng ta? 

========================

Thứ Sáu 5-27-22  8pm

HD:  Lý Triệu Anh

Bài học:  Sách Ê-phê-sô  đoạn 1:20-23

Câu 20:

- Giáo lý phục sinh là căn bản của Phúc Âm, nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời vì chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống mới có thể khiến người chết sống lại. Đây là bằng chứng về thần tính của Chúa Giê-xu (Rô-ma 1:4).

“Bên hữu” là vị trí của quyền lực và chiến thắng (Xuất 15:6; Thi thiên 89:13; Ê-sai 41:10; 48:13). Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời nghĩa là Ngài chia sẻ danh dự và vinh quang với Đức Chúa Cha.

Quý vị nghĩ sao nếu Chúa Giê-xu không phục sinh?

Câu 21:

Quyền, phép, thế lực, quân chủ là những danh hiệu chỉ về các cấp bậc thiên sứ (thiện và ác – 6:12a). Để không thiếu sót, Phao-lô viết: “Cùng MỌI DANH vang ra” và: Không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa (c. 21b). Điều nầy cho thấy uy quyền của Chúa Giê-xu vượt lên trên tất cả, thế giới vật chất, thế giới thần linh, hiện tại và tương lai.

Người tin Chúa mình có nên sợ các thế lực đời này ( chế độ, chính quyền) và các thế lực siêu nhiên ( hồn ma, thần dữ) hơn sợ Chúa hay không?

Câu 22:

- Trong chương trình sáng tạo, A-đam được ban cho quyền quản trị muôn vật (Sáng 1:28; Thi thiên 8:6). Chúa Giê-xu là A-đam thứ hai (I Cô. 15:45) và muôn vật phục dưới chân Đấng Christ không phải chỉ quản trị như con người nhưng Ngài cầm quyền trên toàn cõi vũ trụ (I Cô. 15:27).

- Câu nầy gần với nguyên văn hơn, nhấn mạnh ý nghĩa Đấng Christ làm đầu mọi sự. Đầu mang ý nghĩa cầm quyền, Ngài có thẩm quyền. Thẩm quyền nầy là vì Hội Thánh hay cho Hội Thánh. Thẩm quyền của Hội Thánh đến từ Chúa Giê-xu.

Câu 23:

Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ  mang ý nghĩa chúng ta tùy thuộc nơi Chúa, Chúa là sự sống của Hội Thánh. Hội Thánh được gọi là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài cho thấy Hội Thánh là kết quả tối hậu của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

- Qua Hội Thánh mà người ta thấy rõ Chúa Giê-xu và những gì Ngài đã làm (3:10). Hội Thánh thể hiện sự đầy đủ của Chúa nhưng Ngài cũng là Đấng làm cho đầy đủ: Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài (c. 23b). Chúa Giê-xu vừa là sự đầy đủ, vừa là Đấng làm cho đầy đủ.

Kết Luận đoạn 1:

- Lời cầu nguyện của Phao-lô cho thấy điều quan trọng nhất trong đời sống người tin Chúa là chúng ta phải thật sự nhận biết Chúa về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, đặc biệt là ơn cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Cao điểm của ơn cứu rỗi là Hội Thánh của Chúa, tức là mỗi người chúng ta. Qua đó, người khác biết được Chúa Giê-xu và ơn lành của Ngài.

 

Xin Ob ACE đọc trước  và chuẩn bị cho giờ Học Kinh Thánh.

Xin Lời Chúa ban phước trên con cái Ngài

 =============================

Thứ Sáu 5-20-22  8pm

HD:  Lý Triệu Anh

Bài học:  Sách Ê-phê-sô  đoạn 1:17-19

Câu 17:

- “Vinh hiển của Đức Chúa Trời” là điều Phao-lô đã nói đến trong lời ngợi khen (c. 6, 12, 14). Gọi Đức Chúa Trời là Cha vinh hiển trong lời cầu nguyện nói đến tính cách cao trọng của Đức Chúa Trời trong bản chất và việc làm của Ngài.

- “Thần trí “(pneuma) trong câu nầy không chỉ về Đức Thánh Linh nhưng nói đến tâm trí của người Ê-phê-sô (qua quyền năng của Đức Thánh Linh).

- “ khôn sáng” là khôn ngoan và sự tỏ ra nói đến mạc khải từ Đức Chúa Trời.

- “Nhận biết” mang ý nghĩa kinh nghiệm riêng tư với Chúa, không phải chỉ hiểu biết bằng tâm trí (Phi-líp 3:10) và đây là một kinh nghiệm tiệm tiến, ngày càng gia tăng.

Làm sao để chúng ta nhận biết Chúa càng ngày càng hơn?

Câu 18:

- “Con mắt của lòng anh em” (c. 18a) nói đến sự soi sáng trong tâm hồn, nhận thức từ bên trong. Con mắt của lòng cần được soi sáng (khai sáng) mới có thể biết chân lý của Đức Chúa Trời.

- Khi cầu nguyện cho thân hữu, mình thường cầu nguyện xin Chúa mở mắt trong lòng họ dưới quyền năng của Đức Thánh Linh.

- Điều trông cậy về sự kêu gọi (c. 18b) nói đến hy vọng của người tin Chúa. Phao-lô nói đến hy vọng nầy trong câu 10 với ý niệm cứu chuộc toàn vẹn (Rô-ma 8:23).

Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển (c. 18c) nói đến điều mà người tin Chúa sẽ thừa hưởng (Cô-lô-se 1:12; I Phi-e-rơ 1:4-5).

Quyền vô hạn của Ngài (c. 18d) nói đến “quyền năng vĩ đại không dò lường được” của Đức Chúa Trời.

Là người tin Chúa, chúng ta đáp ứng như thế nào khi nhận biết quyền năng vô hạn của Chúa?

Câu 19:

Y theo phép tối thượng của năng lực mình nghĩa là “theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài” (BHĐ).

- Khi chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta vô quyền, bất lực và nương cậy nơi Ngài, cuộc sống chúng ta sẽ được giàu có và có uy quyền mạnh mẽ. Đây chính là năng quyền đã khiến Đấng Christ sống lại từ kẻ chết, uy quyền nầy đang hành động trong chúng ta.

 ----------------------------------------------

Thứ Sáu 5-13-22  8pm

HD:  Tăng Bá Huy Vũ

Bài học:  Sách Ê-phê-sô  đoạn 1:13-16

13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 

14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. 

15 Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ, 

16 thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 

 

Xin Ob ACE đọc trước  và chuẩn bị những câu hỏi nếu có để nêu lên trong giờ Học Kinh Thánh.

Xin Lời Chúa ban phước trên con cái Ngài

------------------------------------------------

Thứ Sáu 5-06-22  8pm

Bài học:  Sách Ê-phê-sô  đoạn 1:10-12

HD: Lý Triệu Anh 

Câu 10:

Kỳ đã mãn là khi nào? Có phải là kỳ đại nạn ( hay kỳ tận thế không)?

- Hội hiệp: trong nguyên văn mang ý nghĩa gom góp lại để trình bày như một tổng thể.

- Vật ở trên trời và vật ở dưới đất:  nói đến toàn thể tạo vật, thế giới vật chất cũng như thế giới thần linh.

Câu 11:

Kẻ dự phần kế nghiệp này là ai?

Chúng ta ý thức được gì khi mình được Chúa chọn là “cơ nghiệp” của Chúa?

Câu 12:

Tại sao sứ đồ Phao-lô lại ngợi khen Chúa ở câu 12 và câu 14 nữa?

Chúng ta chú ý câu 12 có 2 mệnh đề, 1 mệnh đề chính và một mệnh đề phụ.

hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen.

Mệnh đề “hầu cho sự vinh hiển của Ngài… được ngợi khen” là mệnh đề chính, nói đến Sự vinh hiển của Chúa luôn được ngợi khen hay vinh quang hay vinh hiển nói đến sự cao trọng của Đức Chúa Trời trong bản chất và hành động của Ngài.

Mệnh đề phụ “ nhờ chúng ta là kẻ đã trông cây trong Đấng Christ trước nhứt” nói đến chúng ta là những người góp phần tôn cao vinh hiển của Chúa và làm cho vinh hiển của Chúa được lan rộng ra. Mệnh đề này chỉ mang tính bổ nghĩa cho mệnh đề chính, vì không có chúng ta Chúa vẫn vinh hiển và cao trọng vì đây là bản chất của Chúa.

---------------------------------------------------------------

Thứ Sáu 4-27-22  8pm

Các Ơn Phước Từ Đức Chúa Con

Bài học:  Sách Ê-phê-sô 1:6-9

HD: Lê Trương Anh Tuấn

Câu hỏi suy gẫm:

1.  Chúng ta được những ơn phước nào từ Đức Chúa Con?

2.  Cho biết sự khác nhau của Cứu Chuộc và Tha Thứ

3.  qua những câu Kinh Thánh trên chúng ta học được điều gì về các ơn phước từ Đấng Christ?

Phần gợi ý:

Ngài đã chấp nhận chúng ta  (Êphêsô 1:6)  Chúng ta không thể tự cố gắng để được Đức Chúa Trời chấp nhận, nhưng Đức Chúa Trời, bởi ân sủng ngài, làm cho chúng ta được chấp nhận trong Đấng Christ. Đây là địa vị đời đời của chúng ta, là điều sẽ không bao giờ thay đổi.  Một số bản Kinh Thánh dịch là "ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài".  

Hay, "Ngài đã ban ân sủng (dịch sát nghĩa đen) cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài."  Ý tưởng trong hai câu giống nhau.  Bởi ân sủng của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, chúng ta được chấp nhận trước mặt Ngài.  Phao-lô đã dùng lý lẽ tương tự để viết cho Phi-lê-môn, khích lệ ông tiếp nhận người nô lệ đã bỏ trốn là Ô-nê-sim.  "Nhược bằng người có mắc nợ anh điều chi, tôi sẽ trả cho anh.  Hãy nhận lấy người như anh sẽ nhận lấy chính mình tôi vậy" (Phi-lê-môn 1:17-19, bản diễn ý).

Chúng ta không nên nghĩ rằng mỗi ngôi Đức Chúa Trời hoạt động độc lập với nhau.  Cả ba ngôi hành động chung với nhau để cứu rỗi chúng ta.  Nhưng mỗi ngôi có một chức vụ đặc biệt, một "của cầm thuộc linh" đặc biệt để ký thác trong đời sống chúng ta.

Ngài đã cứu chuộc chúng ta (Êphêsô 1:7a) Cứu Chuộc có nghĩa là "mua lại và phóng thích bằng cách trả một giá nào đó".  Có sáu triệu nô lệ tại Đế quốc La Mã, và thường thì họ được mua bán như những món đồ vật trong nhà.  Nhưng một người có thể mua một nô lệ và trả tự do cho người ấy, và đây là điều Chúa Giêx đã làm cho chúng ta.  Giá phải trả là chính huyết của Ngài (I Phi-e-rơ 1:18). Điều này có nghĩa là chúng ta được tự do khỏi luật pháp (Ga-la-ti 5:1), được giải phóng khỏi nô lệ cho tội lỗi (Rô-ma 6:1-23) cũng như được giải thoát khỏi quyền lực của Satan và thế gian (Galati 1:4 và Cô-lô-se 1:13-14).  Nếu chúng ta là nô lệ, chúng ta sẽ nghèo khổ, nhưng vì chúng ta là con, nên chúng ta thật giàu có!

Ngài đã tha thứ cho chúng ta (Êphêsô 1:7) Tha thứ  có nghĩa là "buông ra".  Điều này nhắc chúng ta nhớ đến nghi thức vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội của Người Do Thái khi thầy tế lễ thượng phẩm đuổi con dê đực vào nơi hoang mạc (Lê-vi Ký 16:1-34).  Trước tiên thầy tế lễ giết một trong hai con dê đực và rảy huyết nó trước mặt Đức Chúa Trời trên nắp thi ân.  Kế đó người xưng ra các tội lỗi của người Ít-ra-ên trên con dê đực còn sống, và bắt con dê đực đó gánh trên mình các tội ác ấy ra nơi hoang địa để chết tại đó.  Đấng Christ đã chịu chết để cất tội lỗi chúng ta hầu cho những tội lỗi ấy không bao giờ có thể được nhìn thấy nữa (Giăng 1:29; Thi Thiên 103:12).  Ta sẽ không còn bị buộc tội nữa vì tội lỗi chúng ta đã được cất đi!  Tội lỗi khiến chúng ta nghèo khó, nhưng ân sủng làm cho chúng ta được giàu có.

Ngài đã bày tỏ ý muốn Đức Chúa Trời cho chúng ta

-----------------------------------

Thứ Sáu 4-22-22  8pm

Bài học:  Sách Ê-phê-sô 1:3-5

HD:  Lý Triệu Anh

- Tại sao sứ dồ Phao-lô lại Ngợi khen Chúa?

Ngợi khen: là lời ca ngợi, chúc tụng Đức Chúa Trời xuyên cả Cựu Ước.

Ngợi khen hay chúc tụng một 
người nào là công bố lời ca ngợi hay nói lời tốt lành về người đó.
Còn người nói lời chúc tụng là người 
nhận ơn phước từ nơi Đấng mình chúc tụng.

Vì vậy, Ngợi khen Đức Chúa Trời mang ý nghĩa chúng ta 
chúc tụng Chúa về những gì Ngài đã làm và chúng ta là người nhận được những gì Ngài làm.

- Phước Thiêng Liêng là gì, khác gì Phước Xác Thịt?

- Chúng ta được Đức Chúa Trời chọn trước khi Sáng Thế là khi nào? Ý Nghĩa là gì?

- Tại sao Chúa nhận mình là con nuôi, mà không phải con ruột?

Chúng ta ý thức gì khi mình được chọn 
làm con nuôi của Vua muôn Vua, Chúa các Chúa?

----------------------------------

THỨ SÁU 4/8/22   8 pm 

Bài học:  Sách Ê-phê-sô 1:1-3

HD:  Tăng Bá Huy Vũ

Trong 3 câu KT này, chúng ta sẽ thảo luận 5 từ; “thánh đồ”, “trung tín”, “ân điển” và “bình an”, “phước thiêng liêng”

1.     Sự khác biệt giữa tín đồ, môn đồ, sứ đồ và thánh đồ?

2.     “những kẻ trung tín”. Như thế nào là trung tín?

3.     Ân điển là gì? Làm gì để chúng ta có được ân điển? (xem thêm Êphêsô 2:8, II Cô-rinh-tô 12:9)

4.   Sự bình an trong Đấng Christ là như thế nào? 

-       Thi Thiên 23:4, Thi Thiên 91:3-13, Giăng 14:27, Roma 8:31

5.    Phước thiêng liêng là những phước gì?

 ==================

THỨ SÁU 4/01/22  

Bài HọcTổng quát về sách Êphêsô

HD:  Mục sư Trần Ngọc Danh

- Tác giả sách Êphêsô:  Sứ đồ Phao Lô

- Ngày sáng tác:  Khoảng 60-64 AD

                    tại La Mã, khi Phao Lô ở tù

- Bối cảnh lịch sử:  Người Do Thái tin Chúa và Người Ngoại (không phải Do Thái) tin Chúa có sự chia rẻ

                   (Công vụ 20:17-38)

Đọc giả:  Viết cho Hội Thánh tại Êphêsô

       & các Hội Thánh lân cận (bức thơ lưu truyền)

- Nhân vật:  Phao Lô - Hội Thánh Êphêsô

                  Ti-chi-cơ:  Người đưa thơ

- Câu gốc: 4:4-6 hay 4:13

  (4:4-6) 

   c. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 

   c.5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 

   c. 6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.   

  (4:13)  cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.

Ý Chánh của sách Êphêsô:

1. Sự hiệp một trong Chúa (1:1-3; 21)

2. Sự hiệp một trong thân thể đấng Christ

     (4:1-6:24)

Những từ lập lại thường xuyên:

* Trong Chúa (In Christ)

* Trên thiên đàng

* Sự giàu có / dư dật / của ân điển

* Sự giàu có của Đấng Christ

Các chủ đề (theme)

1. Mục đích của Đức Chúa Trời

2. Đấng Christ là trung tâm

3.  Hội Thánh Sống (Living church)

     (đầy dẫy Đức Thánh Linh)

4. Gia đình mới trong Chúa

5.  Cung cách / tiêu chuẩn của tín đồ

Chủ đề thường áp dụng:

1. Bài cầu nguyện của Phao Lô 

   (1:16-33; 3:14-21)

2. Sự hiệp một của Hội Thánh

    (4:3-16)

3.  Áo giáp thiêng liêng (6:10-17)

Dàn bài tổng thể của sách Êphêsô

* Hội Thánh & Chương trình cứu rỗi

Đoạn 1: 

  * Lời Chào thăm của Phao Lô

  * Nguồn gốc thiên thượng của HT

  * Chương trình cứu rỗi

Đoạn 2:

  * Cứu bởi ân sủng / không phải việc làm

  * Bao gồm người ngoại bang

  * Dẹp bỏ bức tường chia rẻ

Đoạn 3:

  * Sự huyền nhiệm của mục đích ĐCT

  * Bài cầu nguyện thứ nhì của Phao Lô

Đoạn 4:

   * Sự hiệp một trong Đấng Christ

Đoạn 5:

  * Bước đi trong tình yêu & ánh sáng

  * Bước theo Thánh Linh

  * Đời sống vợ chồng

Đoạn 6:

  * Bổn phận cha mẹ, con cái, chủ tớ

  *  Chiến tranh thuộc linh

  *  Áo giáp thuộc linh

Kết luận và chúc phước     

 

===============

 

 

=======