Thời Gian:  

Từ 6:00pm Thứ Sáu  25/5/2018  

đến 1:00pm Thứ Hai 28/5/2018

Địa Điểm:  

Summit Grove Christian Camp
140 S. Front St. - New Freedom, PA. 

Đề Tài:  LEGACY  - 'One generation commends your work to another, they tell of Your mighty acts.' Psalm 145:5

Điều Kiện tuổi:  Từ 13 đến 30  (tuổi tối thiểu 13, không chấp nhận ngoại-lệ)  
Lệ-Phí:  $115.00 (cho 3 ngày ở + 11 buổi ăn
 
Liên Lạc: 
MSNC Việt Nguyễn - Trại Trưởng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Chi Phiếu xin đề:  Vietnamese Alliance Youth (VAY)
Đơn ghi danh và chi-phiếu xin gửi về:
 
Vietnamese Alliance Youth
C/o Khoa Le
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
717-514-3448
 
Cám ơn,
 
Mục Sư Timothy Nhân-Tâm Nguyễn
Phân Đoàn Trưởng Đông Bắc
Đặc Trách Linh Vụ & Huấn Luyện Đoàn Thanh Niên